REGULAMIN SKLEPU HAPPINO.PL

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.happino.pl, zwanego dalej "Sklepem".

2. Właścicielem sklepu happino.pl jest Beata Romaniewicz-Dutkiewicz, ul. Mała 14, 42-290 Blachownia, posiadająca NIP: 9491469856, REGON: 151509152, zwana w dalej "Administratorem".

3. Adres Sklepu ul. Mała 14, 42-290 Blachownia.

4. Każda osoba dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

6. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

7. Administratorem Danych osobowych jest Beata Romaniewicz-Dutkiewicz, ul. Mała 14, 42-290 Blachownia, posiadająca NIP: 9491469856.

8. Administrator Danych przetwarza dane osobowe jedynie w celu wystawienia dokumentów księgowych.

9. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.

10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

11. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

12. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 
§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

 

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna:  

a)    dekoracji do pokoiku dziecięcego;

 

§ 3
Wymogi techniczne

 

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. Pamięć RAM – 128 MB,
  2. System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X
  3. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,
  4. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
  5. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.
  6. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 1. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 


§ 4
Zasady dokonywania zakupów

 

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie, jednakże do dokonania zakupu konieczne jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a)    osobowe

b)    kontaktowe

c)    ewentualnie dane do wystawienia faktury VAT

 1. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

a)    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie. 2 dni roboczych od dnia dokonania płatności przez Użytkownika za zakupiony towar.

b)    Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.

c)    W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 1. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 2. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

a)    Płatność po odbiorze zakupionego towaru w siedzibie Sklepu.

b)    zwykły przelew

c)    płatności internetowe

 

 1. Zamówiony towar wysyłany jest kurierem DPD.

11.  Przesyłki ekspresowe wysyłane są kurierem DPD Koszt przesyłki przy tej formie dostawy wynosi 15 złotych

12.  W przypadku zamówień kilku sztuk towaru koszt przesyłki nie zmienia się tj. wynosi tyle samo co za 1 sztukę.

13.  Po wysłaniu towaru Klient dostanie drogą mailową numer przesyłki. Przesyłkę poleconą można zlokalizować pod następującym adresem:

a)  Przesyłki kurierskie: http://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=3&ID=33&Mark=18 

14.  Dostawa zamówienia przesyłką kurierską trwa od 24 do 48h.

15.  Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:   

 • Imię i nazwisko/firmę,
 • Adres zamieszkania/siedziby,
 • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 • Numer zamówienia,
 • Adres korespondencyjny

16.  Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

17.  Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§ 5
Produkty

Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne.§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. 1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Happino ul. Mała 14, 42-290 Blachownia. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient
 2. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT, paragon).
 3. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 4. W przypadku zgodnego z prawem odstąpienia od umowy, Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 14 dni.

 

 

 


§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy biuro@happino.pl

Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL http://happino.pl/static/FORMULARZ_REKLAMACJI_20-08-2012.pdf  zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny uwzględniający dane umożliwiającymi identyfikację transakcji.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane:  imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 2. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 5. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.§8
Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://happino.pl/regulamin-v oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika  korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator happino.pl zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej  sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacja sklepu.  Zarejestrowani klienci  sklepu happino.pl zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem , poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas  rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu happino.pl, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Sklep podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego klientów.